Spolupráce základní školy a nadačního fondu Qiido

Spolupráce Základní školy Nový Jičín, Komenského 68

s nadačním fondem Qiido

Program podpory nadaných žáků:

Základní škola Komenského 68 zahájila  od školního roku 2018/2019 program vzdělávání a rozvoje mimořádně  intelektově  nadaných žáků (tzv. MiND).  Ten spočívá v  koncepci  systematicky s těmito žáky pracovat, a to formu  tzv. MiND hodin, ve kterých je výuka realizovaná obohacujícím a rozšiřujícím způsobem nad rámec běžných školních osnov v rozsahu 3h týdně věnovaných  rozvoji logicko-matematických dovedností a  mezipředmětovým projektům. Škola spolupracuje s nadačním fondem Qiido, který garantuje kvalitní přípravu i následnou implementaci.  Pedagogům je umožněno vzdělávání  formou Qiido Akademie, rodičům je k dispozici diagnosticko-poradenský systém pro včasnou identifikaci nadání  a individuální konzultace, tzv. Qiido poradna.  Příklady dobré praxe a zkušenosti s nadanými žáky sdílejí pedagogové školy s jinými školami v České republice.   Spolupracují např. s  plzeňskou  školou a pravidelně se  zúčastňují  odborných konferencí pořádaných v základní škole v Praze Kunraticích (Qiido konference).  Partnerství školy a nadačního fondu Qiido  je podporováno  zřizovatelem  školy městem Nový Jičín.

RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy

Výňatek z dohody o  spolupráci  uzavřené dne 1. 9. 2018:

Strany dohody budou spolupracovat ve formě PARTNERSTVÍ, a to zejména:

 • na společných projektech zaměřených na podporu MiND, jejich zákonných zástupců, pedagogů, školních psychologů, speciálních pedagogů atd.,
 • při sdílení a výměně informací různými formami,
 • při zpracování materiálů v oblasti společného zájmu,
 • při propagaci společného zájmu.

Nadační fond se dále zavazuje zajišťovat pro partnerskou školu ZŠ Komenského 68:

 • propojování a sdílení zkušeností s ostatními základními školami vzdělávajícími MiND (síťování, stáže a účast na akcích pořádaných Nadačním fondem (např. zdarma účast na každoročním Setkání škol vzdělávajících MiND)),
 • mentoring zkušených odborníků ve vzdělávání a rozvoji MiND,
 • rozšiřující a průběžné vzdělávání pedagogů v oblastech:
  • pedagogické identifikace
  • v metodách a formách výuky MiND (vč. poskytnutí tipů na obohacující didaktické materiály a konkrétní ukázky či nápady do vyučování)
  • osobnostního rozvoje se zaměřením na emoční inteligenci a komunikaci s MiND
 • nominaci a screening intelektového potenciálu žáků školy, za finančně dohodnutých podmínek diagnostiku IQ a EQ,
 • péči a podporu rodičovské komunity MiND v příslušném regionu,
 • podporu v rámci regionálního fundraisingu a přidělení specifického var. symbolu k finančním darům, které budou získány za účelem vzdělávání MiND na ZŠ Komenského 68,
 • legislativní oporu v interpretaci zákonů, vyhlášek a nařízení ve vzdělávání MiND
 • intervenci a podporu ve vyjednávání se zřizovatelem ZŠ Komenského 68 a příslušným krajem v otázkách vzdělávání MiND,
 • spolupráci při utváření koncepce ve vzdělávání MiND na 2. stupni základní školy,
 • sdílení klíčových kontaktů a informací ve vzdělávání MiND,
 • propagaci v elektronických i tištěných materiálech Nadačního fondu.

ZŠ Komenského 68 se dále zavazuje zajišťovat pro Nadační fond:

 • podání informace o spolupráci na webové stránky ZŠ Komenského 68 (viz. Příloha č. 1 této dohody vč. informace o způsobu vzájemné spolupráce),
 • propagaci a referenci v elektronických i tištených materiálech ZŠ Komenského 68 (uvedení názvu, loga, odkazu na webové stránky),
 • prezentaci partnerské spolupráce na jakýchkoliv akcích týkajících se společného zájmu,
 • školení (workshopy, semináře) pro pedagogy jiných partnerských škol Nadačního fondu (metody a formy výuky MiND),
 • umožnění náhledu ve výuce pro pedagogy škol vzdělávajících MiND (stáže),
 • poskytnutí vybraných pracovních listů pro výuku MiND v partnerských školách Nadačního fondu, dále poskytnutí inspirace na projekty a hry pro výuku a rozvoj MiND,
 • účast na akcích Nadačního fondu z titulu partnerské školy, a to z důvodu předávání zkušeností, sdílení příkladu dobré praxe dalším partnerským školám vzdělávajících MiND.